Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

Artikel  1 – Wie zijn we

Artikel   2 – Toepasselijkheid

Artikel  3 – Voorwerp

Artikel  4 – Herroepingsrecht

Artikel  5 – De prijs

Artikel  6 – Betaling

Artikel  7 – Conformiteit en garantie

Artikel  8 – Levering en uitvoering

Artikel  9 – Overmacht

Artikel 10 – Privacy

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Artikel 12 – Toepasselijk Recht

 

ARTIKEL 1            WIE ZIJN WE

Wij zijn: GUSJ BVBA

Met maatschappelijke zetel te Emiel Becquaertlaan 94 in 2400 Mol, België.

E-mailadres:  info@gusj.com
Telefoonnumer: +32 (0) 14 321032
Ondernemingsnummer: 0885.059.771
BE BTW-nummer: BE 0885.059.771

 

ARTIKEL 2            TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van onze onderneming en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen onze onderneming en de
 1. Wij leveren in België en Nederland (muv de waddeneilanden). Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling
 1. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 1. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
 1. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

ARTIKEL 3            VOORWERP

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons
 1. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we jou verkopen en hoe het bestelproces zal De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om jou een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Er zijn steeds lichte afwijkingen van de afgebeelde goederen mogelijk. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om een overeenkomstig goed of dienst te leveren.
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en deze algemene voorwaarden evenals het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder de betaling van de bestelde goederen.
 1. Een bestelling kan enkel worden geplaatst via onze website. Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst.
 1. Onze firma verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.
 1. Onze firma behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor onze firma onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

ARTIKEL 4            HERROEPINGSRECHT    

 1. De klant beschikt over een termijn van veertien dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen. Deze herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na:
 • voor verkoop, de dag waarop de klant de goederen heeft ontvangen :
 • voor diensten, de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten;

a. indien de klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;

b. indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

c. voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt.

2. De klant kan de overeenkomst herroepen door een email te sturen naar orders@gusj.com en dit binnen de veertien dagen zoals vermeld in het vorige artikel. Onze firma zal onverwijld de herroeping bevestigen via het door de klant opgegeven emailadres op moment van bestelling.

3. De klant dient de geleverde goederen binnen de veertien dagen nadat hij zich beroepen heeft op zijn herroepingsrecht in de originele verpakking en met alle geleverde toebehoren terug te sturen naar onze firma ( GUSJ BVBA, Emiel Becquaertlaan 94, 2400 Mol, België). De klant draagt zelf de kosten van het terugzenden van de goederen en onze firma zal onverwijld de betaalde bedragen terugstorten op rekening van de klant, nadat zij de goederen in ontvangst heeft genomen.

ARTIKEL 5            DE PRIJS

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 1. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en De klant komt dus nooit voor verrassingen te staan. Onze firma kan wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval dient onze firma dat steeds te melden voor de aankoop definitief is geplaatst. Leveringen zijn gratis vanaf een aankoopbedrag van meer dan 750,00 EUR.

ARTIKEL 6            BETALING

 1. Op onze website aanvaarden wij enkel betaling via de betaalmodules die hier beschikbaar
 1. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL- verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

ARTIKEL 7            CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de klant ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het Wij garanderen natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.
 1. Bovendien hanteren wij voor consumenten wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
 1. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de consument de keuze tussen herstelling of Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de consument het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.
 1. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij onze firma het tegendeel kan Na 6 maanden zal de consument zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

ARTIKEL 8            LEVERING EN UITVOERING

 1. De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor, door afhaling in een pakketautomaat van Bpack 24/7 of door ophaling in de Gusj-winkel te Mol. Levering in andere landen gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres of in het gekozen postkantoor of postpunt. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.
 1. De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 14 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en Nederland. Voor bestellingen die verzonden moeten worden naar andere landen wordt de leverdatum na overleg met transporteur en klant bepaald.
 1. Leveringen gebeuren maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 uur en 22:00 uur, zaterdag tussen 08:00 uur en 18:00
 1. Onze verzendingen gebeuren steeds op risico van onze firma. Als de klant ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat deze ze liever niet wil houden, dan is deze verantwoordelijk voor het transport.
 1. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met  de  artikelen  die  op  de  leveringsbon  vermeld  staan  of  niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen gemeld worden en de artikelen dienen naar onze firma teruggestuurd te worden binnen de 14 kalenderdagen na
 1. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die onze firma heeft Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

ARTIKEL 9            OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is onze firma niet gehouden onze verplichtingen na te In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 1. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

ARTIKEL 10   PRIVACY

 1. Onze firma behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.
 1. De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de online klantendienst van onze firma. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

ARTIKEL 11         INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden
 1. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit Zo mag de klant bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 12         KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden Als de klant toch klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan deze ons contacteren via www.gusj.com.We doen er alles aan om de klacht binnen de 3 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.